BAN LÃNH ĐẠO

BAN LÃNH ĐẠO

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ô. HUỲNH BÁ LÂN              -  Chủ tịch HĐQT

2. Ô. NGUYỄN VĂN HOÀNG     -  Thành viên HĐQT

3. Ô. NGUYỄN ĐĂNG HÙNG     -  Thành viên HĐQT 

4. Ô. HỒ HỮU XUYÊN             -  Thành viên HĐQT

5. Ô. BÙI BÁ NGHIỆP              -  Thành viên HĐQT

  

       BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 

1. Ông NGUYỄN VĂN HOÀNG    -  Tổng giám đốc 

2. Ông TRẦN PHÚC MẪN           -   Phó Tổng giám đốc

3. Ông DƯƠNG ANH PHƯƠNG    - Phó Tổng giám đốc

4. Ông LÊ TẤN TÀI                  - Phó Tổng giám đốc

5. Ông HỒ HỮU XUYÊN            - Phó Tổng giám đốc