Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

Ngày cập nhật: 01/06/2020

Ngày 30 tháng 05 năm 2020, lúc 8h30' tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Xây Dựng, Số 5-7 Khu nhà ở số 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Công Ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Danh sách Chủ tịch đoàn và Thư ký đoàn

Chủ tịch đoàn gồm có:

 - Ông Huỳnh Bá Lân

 - Ông Nguyễn Văn Hoàng

 - Ông Trần Công Danh

 - Ông Nguyễn Ngọc Huy

 - Ông Hồ Hữu Xuyên

Thư ký đoàn gồm có:

 - Ông Nguyễn Thế Trọng

 - Ông Nguyễn Hoàng Thanh

Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của công ty

Ông Dương Anh Phương thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Hồ Hữu Xuyên trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Ông Trần Công Danh trình bày báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C)

Ông Huỳnh Thanh Tuấn trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát Công Ty

Ông Nguyễn Ngọc Huy trình bày 3 tờ trình:

   - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

   - Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận năm 2019

   - Tờ trình thông qua thù lao HĐQT và BKS năm 2019

Ông Nguyễn Văn Hoàng trình bày Báo cáo kế hoạch SXKD năm 2020 của Công Ty

Ông Huỳnh Bá Lân trình bày tờ trình thông qua kế hoạch SXKD năm 2020 của Công Ty

Ông Nguyễn Thế Trọng đại diện thư ký đoàn thông qua biên bản đại hội

Đại hội đã tiến hành làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đã dành nhiều thời gian thảo luận và biểu quyết thông qua 02 văn kiện quan trọng nhất của Đại hội là " Báo cáo tài chính năm 2019" và "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020" với sự nhất trí cao của toàn thể Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2020

Tin tức khác