Đại hội cổ đông thường niên 2022

Ngày cập nhật: 05/07/2022

Ngày 05 tháng 05 năm 2022, lúc 8h30' tại Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Sài Gòn Xây Dựng, Số 5-7 Khu nhà ở số 18A Nguyễn Hữu Thọ, Phước Kiển, Nhà Bè, Công Ty Cổ phần Sài Gòn Xây dựng đã tiến hành tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Thành phần tham dự: Toàn thể cổ đông của công ty

Ông Phạm Ngọc Thảo thông qua chương trình làm việc của Đại hội

Ông Hồ Hữu Xuyên trình bày báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ông Trần Công Danh trình bày báo cáo kiểm toán của Cty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn (A&C)

Ông Nguyễn Ngọc Huy trình bày 3 tờ trình:

   - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021

   - Tờ trình thông qua Thù lao HĐQT và BKS 2021

   - Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD 2022

Ông Nguyễn Thế Trọng đại diện thư ký đoàn thông qua biên bản đại hội

Đại hội đã tiến hành làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đã dành nhiều thời gian thảo luận và biểu quyết thông qua 02 văn kiện quan trọng nhất của Đại hội là " Báo cáo tài chính năm 2021" và "Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022" với sự nhất trí cao của toàn thể Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày

Đại hội cổ đông thường niên 2022

Đại hội cổ đông thường niên 2022

Tin tức khác